bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Schemat organizacyjny

Organami Zespołu Szkół nr 3 w Rudzie Śląskiej są:

1. Dyrektor szkoły
2. Rada Pedagogiczna
3. Rada Rodziców
4. Samorząd Uczniowski.

W Zespole Szkół działa jedna wspólna dla wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski.

Organizacja i formy współdziałania Szkoły z rodzicami w sprawach nauczania, wychowania i profilaktyki określone są w Statucie Szkoły.

DYREKTOR

Dyrektorem Zespołu Szkół nr 3 w Rudzie Śląskiej jest pani mgr Anna Witkowska.


1. Szkołą kieruje dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Tryb i zasady powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.).
3. Zasady powoływania i odwoływania dyrektora szkoły określają odrębne przepisy.


Zadania i kompetencje Dyrektora określone są w Statucie Szkoły.

RADA PEDAGOGICZNA

W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.


Zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej określone są w Statucie Szkoły.


RADA RODZICÓW

W szkole działa Rada Rodziców zgodnie z art. 53 i 54 Ustawy o Systemie Oświaty.


Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców.


Współdziała z dyrektorem, wszystkimi organami szkoły, organem prowadzącym i nadzorującym oraz innymi instytucjami w realizacji zadań szkoły.


Celem Rady Rodziców jest podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły poprzez:

Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców.

Gromadzenie funduszy potrzebnych dla wspierania działalności szkoły.

Występowanie z opiniami i wnioskami dotyczącymi pracy szkoły do organu prowadzącego i nadzorującego.

Zadania Rady Rodziców określone są w Statucie Szkoły.


SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Organem przedstawicielskim młodzieży szkolnej jest Rada Samorządu Uczniowskiego w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik i inni członkowie.


Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.


Samorząd ma prawo do:

organizacji życia szkoły, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z opiekunem samorządu i dyrekcji.

Zasady i tryb działania Samorządu Uczniowskiego określone są w Statucie Szkoły..

Szczegóły pracy Samorządu Uczniowskiego zawiera jego Regulamin.Opublikował: Paweł Gubała
Publikacja dnia: 20.11.2019
Podpisał: Paweł Gubała
Dokument z dnia: 02.12.2014
Dokument oglądany razy: 1 923