bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.05.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zm

Branżowa Szkoła I-go stopnia

KRYTERIA PRZYJĘĆ

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 SZKOŁA PRZYJMIE:

kandydatów do Branżowej Szkoły I-go stopnia , kształcącej w zawodach:

• elektryk
• ślusarz
• górnik eksploatacji podziemnej

Przyjęcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I-go stopnia ubiegać się mogą absolwenci gimnazjum, którzy dostarczą następujące dokumenty:

• kopie i oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum
• kopie i oryginały zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
• dwa zdjęcia
• karta zdrowia
• zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (brak przeciwwskazań).


SKIEROWANIE DO PORADNI MEDYCYNY PRACY ZOSTANIE WYDANE KANDYDATOM PO ZŁOŻENIU PRZEZ NICH ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW UKOŃCZENIA GIMNAZJUM
Badania wykonuje
FUNDACJA „UNIA BRACKA” Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
ul. Kokota 172 , 41- 711 Ruda Śląska- Bielszowice.
Zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy musi być dostarczone do szkoły ponadgimnazjalnych

Zasady rekrutacji do  Branżowej Szkoły I-go stopnia.
1. Przy rekrutacji bierze się pod uwagę:
• oceny uzyskane w gimnazjum z języka polskiego i trzech innych przedmiotów ustalonych dla poszczególnych oddziałów;

ZASADY PRZELICZANIA OCEN NA PUNKTY

  • celujący -18 punktów
  • bardzo dobry -17 punktów
  • dobry -14 punktów
  • dostateczny - 8 punktów
  • dopuszczający - 2 punkty

• Szczególne osiągnięcia ucznia:

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów

Udział w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów

Udział w zawodach wiedzy będącym konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty
- za dwa i więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt.
- za dwa i więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.
- za dwa i więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.
- za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego - 7 pkt.
- za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.
- za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt.

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
- międzynarodowym - 4 pkt.
- krajowym - 3 pkt.
- wojewódzkim - 2 pkt.
- powiatowym - 1 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa wyżej, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum - 18 punktów

Aktywność społeczna w tym praca na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum - 3 punkty


Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Uwaga: Dodatkowa liczba punktów za oceny z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych dotyczy zajęć wskazanych przez szkołę przy naborze do wybranego oddziału.

Egzamin gimnazjalny - 100 punktów
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:
• język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent
• historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
• matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
• przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
• język obcy nowożytny – 0,2 punktu
za każdy uzyskany procent -  czyli maksymalnie po 20 punktów

Uwaga: W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

• języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym –przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

• historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym –przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

• biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym –przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

• języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym –przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art.44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się punkty, w sposób określony w punkcie 2, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

4. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się punkty na ocenę z języka nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum , przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym –przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

5. Zajęcia edukacyjne (przedmioty szkolne) brane pod uwagę przy rekrutacji do poszczególnych oddziałów

Branżowa Szkoła I-go stopnia
• elektryk
• ślusarz
• górnik eksploatacji podziemnej

• język polski
• matematyka
• język obcy
• zajęcia techniczne

6. Przy jednakowej ilości punktów dla kandydatów do technikum i branżowej szkoły I stopnia pierwszeństwo przyznaje się temu, który ma wyższą ocenę na świadectwie ukończenia gimnazjum z:
- matematyki
- zachowania
- lub gdy występuje szczególna sytuacja losowa

7. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

8. Rekrutacja prowadzona jest w sposób elektroniczny.

9. Dla kandydatów nieobjętych rekrutacją elektroniczną przygotowano specjalny kwestionariusz osobowy- wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania na stronie szkoły)


TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
• do 18 maja do 18 czerwca 2018r do godz.12.00 – termin składania podań/wniosków z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych
• od 22 czerwca 2018r. do 26 czerwca 2018r. do godz.15.00 - termin dostarczania do wybranych szkół ponadgimnazjalnych świadectw lub kopii ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
• 05 lipca 2018r. – weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
• 06 lipca 2018r. do godz. 10.00 - ogłoszenie list kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały. Podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych.
• 06 lipca 2018r. - wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym z listy, którzy potwierdzili wybór kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.
• od 06 lipca do 12 lipca 2018r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
• 13 lipca 2018r. do godz. 9.00 - ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nie przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach
• 16 lipca 2018r. - poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole
• Do szkół dysponujących wolnymi miejscami, uczniowie mogą być przyjmowani do dnia 31 sierpnia 2018 r.
• 31 sierpnia 2018 r. - ostateczne zakończenie rekrutacji do szkół wszystkich typów i ostateczne ogłoszenie list uczniów przyjętych do klas pierwszych.Opublikował: Paweł Gubała
Publikacja dnia: 12.05.2018
Podpisał: Paweł Gubała
Dokument z dnia: 27.02.2015
Dokument oglądany razy: 1 306