NABÓR 2019-2020

 

DROGI GIMNAZJALISTO

DROGI ÓSMOKLASISTO

PONIŻEJ ZNAJDZIECIE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU DO NASZEJ SZKOŁY

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NIMI.

Spis informacji:

 1. Wykaz zawodów w klasach pierwszych
 2. Praktyki
 • Terminy składania dokumentów
 1. Wykaz dokumentów do złożenia
 2. Zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020
 3. Zasady przyznawania punktów

 

 1. W roku szkolnym 2019/2020 planujemy nabór do klas pierwszych w następujących zawodach:

Dla absolwentów gimnazjum

   Technikum – 4 lata nauki

technik informatyk

technik elektryk

technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

technik spedytor

technik górnictwa podziemnego

technik mechanik

technik transportu drogowego – NOWOŚĆ!!!

 

 Branżowa Szkoła I stopnia – 3 lata nauki

elektryk

ślusarz

wielozawodowa

 

Dla absolwentów szkoły podstawowej:

   Technikum – 5 lat nauki

technik informatyk

technik elektryk

technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

technik spedytor

technik górnictwa podziemnego

technik mechanik

technik transportu drogowego – NOWOŚĆ!!!

 

 Branżowa Szkoła I stopnia – 3 lata nauki

elektryk

ślusarz

wielozawodowa

 

 1. Praktyki

Szkoła zapewnia wszystkim uczniom praktykę zawodową i praktyczną naukę zawodu !

 

III. Terminy składania dokumentów

Terminy składania dokumentów oraz przeprowadzania rekrutacji
w Technikum nr 3 i Branżowej Szkole I stopnia nr 7:

 • od 13 maja do 25 czerwca 2019 (do godz.1200) – składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 21 – 25 czerwca 2019 (do godz. 1500) – termin dostarczenia do szkoły świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.
 • 16 lipca 2019 (godz. 900) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • 16 – 18 lipca 2019 (do godz.1500) – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.
 • 16 – 24 lipca 2019 (do godz. 1200) – potwierdzenie przez rodzica lub kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 • 25 lipca 2019 (godz.900) – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Do szkół dysponujących wolnymi miejscami kandydaci mogą być przyjmowani do 30 sierpnia 2019 (postępowanie uzupełniające).

 1. Wykaz dokumentów do złożenia:

kopie i oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum

kopie i oryginały zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

dwa zdjęcia

karta zdrowia zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (brak przeciwwskazań).

 

 1. Zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Szczegółowe zasady rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół  nr 5 w Rudzie Śląskiej

Podstawa prawna:

 • Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.29.2018 z dnia 28 grudnia  2018 roku wraz ze zmianą nr OA-OR.110.1.5.2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku,
 • Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.24.2018 z dnia 28 grudnia  2018 roku wraz ze zmianą nr OA-OR.110.1.6.2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/18 – 2019/20 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017r poz.586.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z dnia 21 marca 2017 r.)
 1. Rekrutację do klas pierwszych przeprowadza w formie elektronicznej szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.
 2. Kandydaci do szkoły dokonują rejestracji w macierzystym gimnazjum i szkole podstawowej w systemie elektronicznym wskazując wg preferencji trzy wybrane przez siebie szkoły (kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych).
 3. O przyjęciu do każdego typu szkoły zadecyduje suma punktów uzyskanych na świadectwie za:
  a) ocenę z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki (wszystkie typy szkół), dodatkowo: geografia/informatyka – dla technikum; zajęcia techniczne – dla branżowej szkoły I stopnia,
  b) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
  c) osiągnięcia w konkursach, turniejach, zawodach wymienionych w tabeli,
  d) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,
  e) wyniki egzaminu  zewnętrznego, przeliczone według określonych zasad (patrz tabela poniżej).
 4. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 5. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły, w terminie ustalonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty, potwierdza wolę uczęszczania do niej, składając oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego.
 6. Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej przysługuje uzasadnione odwołanie do Dyrektora szkoły.

Nieprzekazanie przez kandydata, w ustalonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty terminie, oryginałów dokumentów jest jednoznaczne ze skreśleniem go z listy przyjętych.

 

 

 1. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły i szczególne osiągnięcia ucznia

 

ZAGADNIENIE PUNKTACJA SZCZEGÓŁOWA PUNKTACJA MAKSYMALNA
Język polski dopuszczający – 2   punkty

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

celujący – 18 punktów

po 18 punktów

za każdy przedmiot
(razem max.72 punktów)

Język angielski jak w przypadku języka polskiego
Matematyka jak w przypadku języka polskiego
Geografia/Informatyka (dla technikum) jak w przypadku języka polskiego
Zajęcia techniczne/technika
(dla branżowej szkoły)
jak w przypadku języka polskiego
Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 7 punktów
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  

18 punktów

 

 

(max. liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18)

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 punktów
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu dwóch przedmiotowego 10 punktów
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego, lub tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 7 punktów
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego, lub tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 punkty
Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
międzynarodowym

krajowym

wojewódzkim

powiatowym

4 punkty

3 punkty

2 punkty

1 punkt

Aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności wolontariat – wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum 3 punkty
Egzamin gimnazjalny

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

– język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

– historia i wos – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

– matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

– przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

– język obcy nowożytny (na poziomie podstawowym) – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

łącznie 100 punktów:

 max. 20 punktów

max. 20 punktów

max. 20 punktów

max. 20 punktów

max. 20 punktów

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
język polski, matematyka, język obcy nowożytny;

historia, wiedza o społeczeństwie
(liczbę punktów po zsumowaniu dzieli się przez 2)

biologia, chemia, fizyka, geografia
(liczbę punktów po zsumowaniu dzieli się przez 4)

celujący – 20 punktów

bardzo dobry – 18 punktów

dobry – 13 punktów

dostateczny – 8 punktów

dopuszczający – 2 punkty

Egzamin ósmoklasisty

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

– język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent

– matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent

– język obcy nowożytny – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent

łącznie 100 punktów:

max. 35 punktów

max. 35 punktów

max. 30 punktów

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
język polski, matematyka

.

—————————————————————-

.

język obcy nowożytny

celujący – 35 punktów
bardzo dobry – 30 punktów
dobry – 25 punktów
dostateczny – 15 punktów
dopuszczający – 10 punkty
———————————————

celujący – 30 punktów
bardzo dobry – 25 punktów
dobry – 20 punktów
dostateczny – 10 punktów
dopuszczający – 5 punktów

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów

 Dzień Otwarty w ZS nr 5

30 marca oraz 27 kwietnia 2019, sobota,
w godz.9.00-12.00

 Zapraszamy do naszej szkoły!
Czekamy na Ciebie…

 


Dodatkowe informacje możesz znaleźć na stronie
Kuratorium Oświaty w Katowicach – www.kuratorium.katowice.pl