Rekrutacja do Projektu

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PO WER

„Nasze zawody mają przyszłość europejską”

 § 1.

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu pt.: Nasze zawody mają przyszłość europejską”, który jest współfinansowany  przez PO WER 

§ 2.

Informacje o projekcie

 • Projekt realizowany jest w Zespole Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej od 01.12.2017                 do 31.05.2019roku.
 • Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i jest realizowany w ramach projektu  PO WER
 • Projekt skierowany jest do uczniów wszystkich klas technikum kształcących

w zawodach: technik spedytor, technik elektryk i technik informatyk

 • W projekcie może wziąć udział grupa maksymalnie 40 uczniów.
 • Uczniowie wezmą udział w miesięcznych praktykach zawodowych na terenie Włoch.

§ 3.

Zasady rekrutacji uczestników projektu

1.Rekrutacja prowadzona będzie w grudniu 2017 r. i o ile zaistnieje taka potrzeba to w marcu 2018 r. przez Zespół Rekrutacyjny w Zespole Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej.

2.W skład Zespołu Rekrutacyjnego wchodzą:

 • Dyrektor ZS nr 5 w Rudzie Śląskiej – mgr Anna Witkowska
 • Koordynator projektu/wicedyrektor szkoły – mgr Teresa Isakiewicz
 • Drugi koordynator projektu – mgr Joanna Marklowska-Pakosz
 • Kierownik szkolenia praktycznego – mgr inż. Paweł Gubała
 • nauczyciel języka angielskiego – mgr Elżbieta Janicka
 • pedagog szkolny – mgr Aneta Bednarczyk

3.Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją umieszczoną na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły.

4.Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć wzięcia udziału w projekcie i  jest uczniem Technikum nr 3 w ZS nr 5 w Rudzie Śląskiej.

 1. Proces rekrutacji obejmuje:
 • Złożenie listów motywacyjnych w terminie określonym odrębnym komunikatem
 • Wewnętrzny pisemny egzamin z języka angielskiego sprawdzający umiejętność posługiwania się językiem niemieckim ( lub angielskim ) w codziennych sytuacjach życiowych.
 • Ocenę zachowania – uczeń będzie oceniony przez wychowawcę i nauczyciela przedmiotów zawodowych w następujących kategoriach: zaangażowanie w życie klasy i szkoły, poziom kultury osobistej, stosunek do obowiązków szkolnych, wskaźnik frekwencji za ubiegły rok szkolny
 • Frekwencję
 • Rozmowę kwalifikacyjną– uczeń będzie musiał uzasadnić i przekonać komisję, że jest odpowiednim kandydatem do udziału w projekcie
 • Opinię pedagoga szkolnego

 

§ 4.

 1. Po przejściu wszystkich etapów rekrutacji ogłoszona zostaje lista rankingowa kandydatów na praktykę zagraniczną. Wówczas uczniowie przygotowują pakiet dokumentów obejmujący:

– formularz aplikacyjny;

– zgodę rodziców

 1. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół Rekrutacyjny listy rankingowej i listy zakwalifikowanych na praktykę. Lista zakwalifikowanych zostanie umieszczona na szkolnej tablicy ogłoszeń, na profilu szkoły na Fb oraz na stronie internetowej szkoły.

§ 5.

1.Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji uczeń wypełnia oświadczenie o wyrażeniu woli uczestniczenia w projekcie i pisemnie potwierdza zapoznanie się  z zasadami udziału w projekcie.

2.Uczeń wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje, że uczeń nie może być uczestnikiem zajęć realizowanych                   w ramach projektu.

3.Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.

4.W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona                 w dowolnym momencie trwania projektu.

5.W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na listach decyduje średnia ocen z przedmiotów zawodowych i wybranego języka obcego.

6.Wyniki  rekrutacji przeprowadzonej przez Zespół Rekrutacyjny są ostateczne.

7.Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do wyjazdu, wraz z opiekunami/rodzicami są zobowiązani do udziału w spotkaniach informacyjnych z Zespołem Rekrutacyjnym.

§ 6.

Prawa i obowiązki uczestnika

1.Każdy Uczestnik ma prawo do:

 • nieodpłatnego udziału w zajęciach organizowanych przed wyjazdem na praktyki.
 • zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,
 • otrzymania materiałów promocyjnych,
 • otrzymania pakietu wsparcia dla ucznia

2.Uczestnik zobowiązuje się do:

 • uczestnictwa w zajęciach, na które się zakwalifikował (podpis na liście obecności)
 • wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych, ankiet

poziomu zadowolenia

 • do wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych

osobowych na potrzeby realizacji projektu (w przypadku osób niepełnoletnich

ich przedstawiciele ustawowi)

 

7.

Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

1.Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:

 • Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora ZS nr 5 w Rudzie Śląskiej w terminie do 14 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny        (w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego);
 • Rezygnacja w trakcie trwania zajęć jest możliwa w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja musi być na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie do stosownej sytuacji (np. zwolnienie lekarskie) w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.

2.W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub skreślenia                  z listy, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych                     i szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.

§ 8.

Postanowienia końcowe

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

2.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

w projekcie w każdym etapie jego realizacji.

3.Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej.