Kalendarz Roku Szkolnego 2017/2018

KALENDARZ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

1. Organizacja roku szkolnego 2017/2018 –Konferencja rady pedagogicznej 01.09.2017r. dyrektor szkoły
2. Rozpoczęcie szkolnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 04.09.2017r. dyrektor szkoły
3. Zebrania z Rodzicami uczniów klas IV technikum i klas III gimnazjum – zapoznanie z procedurami egzaminów zewnętrznych 06.09.2017r. dyrektor szkoły, wychowawcy klas
4. Zebrania z Rodzicami uczniów klas I i II gimnazjum oraz klas I-III technikum 06.09.2017r. wychowawcy klas
5. Upływa termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla klas IV technikum do 08.09.2017r. przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, uczniowie klas IV
6. Zapoznanie uczniów klas IV technikum i klas III gimnazjum z procedurami egzaminów zewnętrznych do 11.09.2017r. dyrektor szkoły
wychowawcy klas
nauczyciele poszczególnych przedmiotów
7. Plan pracy szkoły – konferencja Rady Pedagogicznej 13.09.2017 r. dyrektor szkoły
8. Zapoznania uczniów i Rodziców z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny z zajęć edukacyjnych i kryteriami oceniania zachowania do 15.09.2017r. wychowawcy klas, nauczyciele
9. Upływa termin składania deklaracji przystąpienia do matury. Upływa termin doręczenia przez maturzystów opinii PPP i wniosków o dostosowanie formy i warunków egzaminów maturalnych do dysfunkcji.
Upływa termin składania wniosków o dostosowanie warunków egzaminu oraz wyboru języka nowożytnego na egzaminie gimnazjalnym.
Upływa termin wyboru tematu projektu gimnazjalnego i języka obcego zdawanego na egzaminie gimnazjalnym.
do 29.09.2017r. wychowawcy klas
uczniowie klas IV technikum i klas III gimnazjum
10. Konferencja Rady Pedagogicznej – analiza egzaminów zewnętrznych oraz zatwierdzenie wymagań edukacyjnych 04.10.2017r. dyrektor szkoły
nauczyciele odpowiedzialni za wykonanie analiz
11. Konferencja szkoleniowa – według terminów planu nadzoru pedagogicznego 15.11. 2017r. dyrektor szkoły
12. Zebrania i konsultacje dla Rodziców 15.11.2017r. dyrektor szkoły nauczyciele
13. Konferencja szkoleniowa 29.11. 2017r. dyrektor szkoły
14. Próbne egzaminy zawodowe, maturalne i gimnazjalne według ustaleń komisji przedmiotowych nauczyciele zawodu
lub poszczególnych przedmiotów
15. Upływa termin ustalenia i wystawienia uczniom klas IV technikum ocen śródrocznych, propozycji ocen w klasach II-III gimnazjum i I-III technikum 15.12.2017r. nauczyciele poszczególnych przedmiotów
16. Konferencja klasyfikacyjna śródroczna dla klas IV technikum 19.12.2017r. dyrektor szkoły
wszyscy nauczyciele
17. Zebranie z Rodzicami uczniów klas IV technikum 20.12.2017r. dyrektor wychowawcy klas IV
18. Zimowa przerwa świąteczna 23.12. – 31.12.2017r.
19. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla uczniów technikum – część praktyczna 10.01 – 17.02.2018r. przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego
20. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla uczniów technikum – część pisemna 11.01.2018r. przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego
21. Upływa termin ustalenia i wystawienia ocen uczniom klas I-III gimnazjum i technikum 12.01.2018r. wszyscy nauczyciele
22. Konferencja klasyfikacyjna śródroczna klas gimnazjum i technikum. 17.01.2018r. dyrektor szkoły
23. Zebrania z Rodzicami uczniów klas I – III gimnazjum i klas I – III technikum. 18.01.2018r. wychowawcy klas
24. Zakończenie I semestru roku szkolnego dla uczniów gimnazjum i technikum. 19.01.2018r
25. Konferencja plenarna po I półroczu. 24.01.2018r. dyrektor szkoły
26. Ferie zimowe 29.01 – 09.02 2018r.
27. Upływa termin ostatecznych zmian deklaracji maturalnych 07.02.2018r. przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego
28. Upływa termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla klas III technikum do 16.02.2018r. przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, uczniowie klas III
29. Upływa termin powiadomienia uczniów i Rodziców klas IV technikum o przewidywanych ocenach końcowych z zajęć dydaktycznych i zachowania 14.03.2018r. wychowawcy, nauczyciele
30. Konferencja szkoleniowa – procedury maturalne i egzamin gimnazjalny 14.03.2018r. dyrektor szkoły
31. Konsultacje i zebrania dla rodziców uczniów klas gimnazjum, technikum
Wychowawcy klas III gimnazjum przypominają rodzicom procedury egzaminacyjne
14.03.2018r. wszyscy nauczyciele
32. Wiosenna przerwa świąteczna 29.03- 03.04.2018r
33. Egzaminy gimnazjalne 18-20.04.2018r. CKE, dyrektor szkoły
34. Upływa termin ustalenia i wystawienia ocen uczniom klas IV technikum 20.04.2018r. wychowawcy, nauczyciele
35. Konferencja klasyfikacyjna dla uczniów klas IV technikum 24.04.2018r. dyrektor szkoły
36. Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach IV oraz rozdanie świadectw ukończenia szkoły 27.04.2018r. dyrektor szkoły
37. Egzaminy maturalne 04.05.-26.052018r. CKE, dyrektor szkoły
38. Upływa termin powiadomienia uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania 14.05.2018r. wychowawcy, nauczyciele
39. Zebrania z Rodzicami uczniów klas I -III gimnazjum i klas I – III technikum 16.05.2018r. wychowawcy klas
40. Konferencja szkoleniowa – procedury egzaminu zawodowego 16.05.2018r. dyrektor szkoły
41. Festyn rodzinny 17.05.2018r. nauczyciele
42. Zatwierdzenie Szkolnego Zestawu Programów Nauczania i Szkolnego Zestawu Podręczników czerwiec 2018r. dyrektor szkoły, wszyscy nauczyciele
43. Upływa termin ustalenia i wystawienia oceny końcowo rocznej z zajęć edukacyjnych i zachowania uczniom klas gimnazjum i technikum 15.06.2018r. wychowawcy, nauczyciele
44. Upływa termin składania pisemnej prośby o egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionych. 15.06.2018r. uczniowie
45. Przekazanie szkołom wyników egzaminu gimnazjalnego 16.06.2018r. CKE
46. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla uczniów klas II i III technikum – część pisemna 19.06.2018r. CKE, dyrektor szkoły
47. Konferencja klasyfikacyjna dla uczniów klas gimnazjum, technikum. 19.06.2018r. dyrektor szkoły, wszyscy nauczyciele
48. Upływa termin oddania dyr. dokumentacji uczniowskiej i świadectw do podpisu 21.06.2018r. wychowawcy klas
49. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla uczniów klas III technikum – część praktyczna 22.06.- 04.07.2018r. CKE, dyrektor szkoły
50. Zakończenie zajęć dydaktycznych i rozdanie świadectw promocyjnych 22.06.2018r. dyrektor szkoły
51. Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej 28.06 2018r. dyrektor szkoły
52. Przekazanie szkołom wyników matur i świadectw dojrzałości 29.06.2018r. CKE
53. Matura poprawkowa – pisemna 21.08.2018r. CKE
54. Matura poprawkowa- część ustna 21-22.08.2018r. CKE
55. Egzaminy poprawkowe dla kl. 2-3 gimnazjum i 1-4 technikum 28-29. 08.2018r. dyrektor szkoły
56. Przekazanie szkołom wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 31.08.2018r. CKE
57. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów: 22.12.2017r.
30.04.2018r.
02.05.2018r.
04.05.2018r.
07.05.2018r.
08.05.2018r.
01.06.2018r.
19.06.2018r.
58. Ferie letnie 25.06-31.08.2018r.
59. WAKACJE