TECHNIK TELEINFORMATYK

Technik teleinformatyk to nowoczesny i poszukiwany zawód.

Teleinformatyka to gałąź informatyki zajmująca się technologią przesyłu informacji i narzędziami logicznymi do sterowania przepływem i transmisją danych. Specjalność teleinformatyk to zawód pozwalający na znalezienie pracy w zawodach dających zatrudnienie w kraju i za granicą.

Absolwenci technikum mają możliwość uzyskania świadectwa maturalnego oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem ułatwiającym podejmowanie pracy w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Mogą podejmować pracę w dynamicznie rozwijającej się branży telekomunikacyjnej i internetowej lub kontynuować naukę na uczelniach technicznych, na wydziałach: elektroniki, informatyki, elektrotechniki, automatyki, robotyki, mechatroniki, telekomunikacji, energoelektroniki oraz pokrewnych. Są również przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Kwalifikacje

EE.10 – Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych.

EE.11 – Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi.

Wyżej wymienione kwalifikacje pozwalają nabywać umiejętności przy:

 

 • projektowaniu i wykonywaniu lokalnej sieci komputerowej 
 • konfigurowaniu urządzeń sieciowych 
 • administrowaniu sieciowymi systemami operacyjnymi 
 • uruchamianiu i utrzymaniu systemów komputerowych, urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych i urządzeń abonenckich sieci komutacyjnych
 • montowaniu i eksploatowaniu systemów transmisyjnych 
 • instalowaniu i eksploatowaniu sieci komutacyjnych 
 • administrowaniu sieciami teleinformatycznymi 

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

Technik teleinformatyk może być zatrudniony w:

 • przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej;
 • firmach montujących i sprzedających komputery;
 • organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne;
 • firmach świadczących usługi teleinformatyczne w zakresie telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych;
 • różnych jednostkach, na stanowisku administratora sieci komputerowych;
 • firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne;
 • firmach montujących i naprawiających telefony komórkowe.

Profil kandydata

Absolwentów gimnazjum zainteresowanych kształceniem w zawodzie technik teleinformatyk powinny cechować:

 • zainteresowania informatyką, elektroniką i komunikacją sieciową,
 • poczucie dyscypliny i odpowiedzialności,
 • zdolność koncentracji i spostrzegawczość,
 • wyobraźnia techniczna i konstrukcyjna,
 • gotowość do wykonywania trudnych prac,
 • zamiłowanie do dokładnej pracy, ładu i systematyczności

Nabyte podczas cyklu kształcenia wiadomości i umiejętności

Absolwent kończący klasę technik teleinformatyk, będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania komputerów;
 • instalowania systemów operacyjnych oraz oprogramowania użytkowego i narzędziowego w komputerach;
 • uruchamiania komputerów;
 • prowadzenia sprzedaży podzespołów, zespołów i komputerów oraz oprogramowania;
 • prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej komputerów;
 • diagnozowania stanu technicznego komputerów;
 • dokonywania przeglądów, napraw i modernizacji komputerów;
 • podłączania i instalowania urządzeń wejścia – wyjścia komputerów;
 • projektowania sieci komputerowych dla małych i średnich przedsiębiorstw;
 • budowania sieci komputerowych;
 • instalowania oprogramowania sieciowego na serwerach;
 • uruchamiania sieci komputerowych;
 • podłączania sieci lokalnych do Internetu;
 • przeciwdziałania zawirusowaniu komputerów i sieci;
 • dbania o bezpieczeństwo informacji w sieciach komputerowych;
 • montowania łączy teletransmisyjnych oraz podzespołów i urządzeń wchodzących w skład sieci teleinformatycznej;
 • wymiany podzespołów i urządzeń w sieciach teleinformatycznych;
 • obsługi i eksploatacji urządzeń sieci teletransmisyjnych;
 • konserwacji bieżącej urządzeń sieciowych;
 • monitorowania propagacji pakietów informacyjnych;
 • sprawdzania stanu technicznego łączy transmisyjnych oraz urządzeń i podzespołów wchodzących w skład sieci;
 • czytania i wykonywania rysunków technicznych elementów maszyn i urządzeń mechanicznych, elementów maszyn i urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz schematów montażowych stanowiących dokumentację sieci teleinformatycznej;
 • organizowanie pracy lokalnej sieci teleinformatycznej;
 • instalowania oprogramowania i uruchamiania telefonów komórkowych;
 • obsługi, diagnozowania i naprawy telefonów komórkowych;
 • prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej sprzedaży usług sieciowych;
 • obliczania i analizowania kosztów eksploatacji komputerów i sieci;
 • weryfikowania poszczególnych kategorii produktów i usług pod względem oceny zgodności CE i spełniania wymagań dyrektyw;
 • sporządzania ofert cenowych sprzedaży urządzeń i usług teleinformatycznych.