KLASY MUNDUROWE

Klasy mundurowe w technikach to nowość w polskich szkołach. Uczniowie przede wszystkim zdobywają konkretny zawód, a ponadto uczą się wojskowego drylu. W naszej szkole od września 2016r. funkcjonuje klasa mundurowa w zawodzie technik informatyk. W nadchodzącym roku szkolnym planujemy uruchomienie grupy mundurowej w zawodzie technik informatyk i w zawodzie  technik spedytor.

W grupach mundurowych proponujemy uczniom ciekawe zajęcia  z zakresu obronności, wycieczki dydaktyczne do jednostek woskowych, udział  w obozach sprawnościowych, poligonach, zajęcia  na strzelnicy itp. Dodatkowe szkolenia i kursy dostępne dla uczniów powinny umożliwić im zdobycie umiejętności dodatkowo punktowanych przy naborze  do wybranych służb.

Mundur wyrabia dyscyplinę, uczy szacunku dla historii, symboli narodowych i pozostałych wartości patriotycznych.

Technik spedytor w służbach mundurowych będzie specjalistą z  zakresu organizacji transportu przygotowanym dodatkowo do pracy w służbach mundurowych. Wszystkie służby mundurowe  ( w tym wojsko, policja, straż ) potrzebują dobrze zorganizowanego transportu.

Technik informatyk jako zawód uniwersalny jest związany z obsługą, konserwacją i wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych w każdej dziedzinie funkcjonowania nowoczesnej gospodarki ( w usługach, przemyśle i handlu ).

Dobrze rozwinięta technologia informatyczna oraz dobra organizacja transportu są podstawą bezpieczeństwa  i sprawności działania państwa, w tym co jest oczywiste służb mundurowych.

Kształcenie młodzieży z klas mundurowych powinno następować w duchu wartości patriotycznych przyczyniając  się do integracji młodych ludzi ze społeczeństwem oraz przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom występującym wśród  części uczniów. Klasy tego typu powinny wychodzić  naprzeciw naturalnym potrzebom młodego człowieka: spożytkowaniu młodzieńczej energii i zapału, ciekawości, chęci przeżycia przygody, kształtowaniu tężyzny fizycznej ale również rozwijaniu umiejętności np. z dziedzin informatyki i spedycji.

Program zajęć powinien być dostosowany do wymagań stawianych kandydatom w czasie rekrutacji do służb mundurowych, dlatego na wybranych profilach uczniowie powinni zapoznać  się z działaniem różnych formacji mundurowych. Zajęcia praktyczne powinny  odbywać się  poza szkołą, gdzie uczniowie w wybranych kierunkowo jednostkach  będą mogli poznać w  wymiarze praktycznym różne aspekty pracy w służbach mundurowych ze szczególnym naciskiem położonym na praktykę.