TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

Technik górnictwa podziemnego to zawód związany z drążeniem i likwidacją podziemnych wyrobisk górniczych. Wykonuje prace związane z wydobywaniem złóż, wentylacją i klimatyzacja podziemnych wyrobisk górniczych. Organizuje i prowadzi roboty górnicze, rozpoznaje zagrożenia naturalne itp.  Absolwent tego kierunku może znaleźć pracę w zakładach wydobywczych złóż naturalnych.

Największy pracodawca na Śląsku – Polska Grupa Górnicza w związku zobowiązującymi przepisami emerytalnymi  będzie na bieżąco uzupełniać kadrę pracowniczą zatrudnioną pod ziemią. Stąd istnieje potrzeba zachowania ciągłości w kształceniu techników górnictwa podziemnego.

Szkoła ma bogatą tradycję kształcenia na potrzeby górnictwa. Kadra dydaktyczna, współpraca z pracodawcami oraz z Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej pozwalają osiągać młodzieży sukces w postaci zdanych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:

  • podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny użyteczne;
  • biurach projektów, jednostkach badawczych i badawczo-rozwojowych;
  • przedsiębiorstwach geologicznych;
  • przedsiębiorstwach budownictwa geotechnicznego.

Kwalifikacje:

MG.11. Eksploatacja złóż podziemnych.
MG.39. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych.