SZKOŁA

HISTORIA SZKOŁY

W 2012 roku nastąpiło połączenie Gimnazjum nr 13 z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Szkoła przyjęła wówczas nazwę Zespół Szkół nr 5, w jej skład weszły: Gimnazjum nr 13, Technikum nr 3 oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7. Dyrektorem placówki została Anna Witkowska. W ten sposób rozpoczęła się najnowsza historia szkoły. Przez cały czas swego funkcjonowania szkoła związana była z potrzebami lokalnego środowiska. Liczne przeobrażenia świadczą o jej elastyczności w dostosowywaniu się do rosnących wymagań zmieniającego się rynku pracy. Ważnym aspektem działalności placówki zawsze były i są sprawy wychowawcze oraz przygotowanie młodych ludzi do rozwiązywania problemów, do podejmowania właściwych decyzji, do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym. Najlepszą wizytówką naszej szkoły są kolejne roczniki dobrze wykształconych i przygotowanych do życia absolwentów.

Technikum

Historia naszej szkoły sięga roku 1946, jej początki związane są z górnictwem, a konkretnie z KWK „Karol” funkcjonującą w Orzegowie.
Na początku była to Szkoła Dokształcająca dla młodzieży pracującej w kopalni, jej organizatorem był inż. Lenartowicz, a zajęcia odbywały się w domu kultury kopalni „Karol”. Nauka w niej rozpoczęła się 21 września 1946 r., a pierwszy rok szkolny zgromadził 99 uczniów podzielonych na trzy klasy.
Od następnego roku szkolnego zajęcia odbywały się w wyremontowanym baraku drewnianym przy ul. Cegielnianej. Po kilku latach, gdy szkoła zaczęła się rozrastać,
a barak przestał spełniać swe zadania, instytucję przeniesiono do nowo powstającego budynku przy ulicy Dworcowej.W tym samym gmachu zaczął też funkcjonować internat dla zamiejscowych uczniów.
W 1960 r. nastąpiła zmiana przynależności szkoły z kop. „Karol” na kop. „Halemba”
i równocześnie rozbudowano zakres kształcenia – powołano Zaoczne Technikum Górnicze.
Z czasem placówka stała się w koedukacyjna – od 1968 r. rozpoczęły w niej naukę dziewczęta.
Bardzo ważny w historii szkoły był rok 1972 – wówczas to Rudzie Śląskiej – Halembie rozpoczęto budowę kompleksu budynków dla Zespołu Szkół Górniczych KWK „Halemba”.
Zajęcia w nowych obiektach, w skład których weszły budynek szkolny, warsztaty szkolne oraz internat rozpoczęły się w 1975r., kiedy dyrektorem był mgr inż. Leszek Szwedziński.
Zupełnie nowe oblicze przyjęła szkoła w 1980r.,gdy otwarto w niej dodatkowo Technikum Górnicze KWK „Halemba”. Dyrektorem placówki był wówczas mgr Adam Dudek, który przez kolejne lata sprawowania nadzoru dostosowywał szkołę do zmieniających się przepisów prawa i potrzeb środowiska.
Od stycznia 1994 wszystkie szkoły zawodowe przeszły pod kuratelę Urzędu Gminy
Od roku szkolnego 1995/96 zlikwidowano w technikum kierunki górnicze, wprowadzając w ich miejsce specjalności kształcące w nowych zawodach – powołano wówczas Zespół Szkół Techniczno– Ekonomicznych, w skład którego weszły : Technikum Górnicze, Technikum Elektryczno – Mechaniczne, Liceum Ekonomiczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa.
Od roku szkolnego 1996/97 zaprzestano naboru do ZSZ – placówka stała się więc typową średnią szkołą zawodową związaną bardziej z potrzebami miasta i regionu niż z górnictwem.
Następne zmiany oblicza placówki związane były z dostosowaniem szkoły do wymagań reformy oświaty. Cykl zmian rozpoczęła w roku szkolnym 2001/2002 pełniąca obowiązki dyrektora Halina Pawlik, a kontynuowała je dyrektor Cecylia Torbus.
Od 2002r. szkoła zaczęła funkcjonować jako Zespół Ponadgimnazjalnych nr 3 i kształcić młodzież w zawodach: technik informatyk, technik elektronik, technik telekomunikacji, technik ekonomista i technik górnictwa podziemnego.
Od roku 2005 w ZSP nr 3 wprowadzono dodatkowo kształcenie na poziomie policealnym.
W roku 2007 dyrektorem szkoły została Anna Witkowska, której przypadło w udziale połączenie ZSP nr 3 z Gimnazjum nr 13 i przeniesienie szkoły do nowej siedziby w Wirku przy ulicy Jankowskiego 2. Połączenie odbyło się w 2012 r. szkoła przyjęła wówczas nazwę ZS nr 5, w jej skład weszły: Gimnazjum nr 13, Technikum nr 3 oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7.

Szkoła podstawowa i gimnazjum

Historia szkoły w Rudzie Śląskiej Wirku przy ulicy Jankowskiego 2 sięga roku 1937, kiedy to w nowym gmachu szkolnym nastąpiło pierwsze uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
Pierwszym kierownikiem został Marian Ludera, który pełnił swą funkcję do 1939 roku.
W czasie okupacji w szkole prowadzona była edukacja dzieci niemieckich. W lutym 1945 powierzono nauczycielowi Stefanowi Babiakowi zorganizowaniepolskiej szkoły w istniejącym gmachu. W ten sposób została uruchomiona Szkoła Podstawowa nr 5 w Nowej Wsi, a równocześnie z nią przedszkole, biblioteka oraz drużyna harcerska.
W 1951 placówka zaczęła funkcjonować jako Szkoła Podstawowa nr 10. W 1963 roku dyrektorem szkoły została Wanda Rączka, a po jej odejściu na emeryturę w 1971 funkcję dyrektora przejęła Mirosława Grabis.
W 1982 roku powołano do życia dwa ogniska przedszkolne. Kolejnym krokiem w rozwoju szkoły była modernizacja budynku – w 1986 roku zostało dobudowane drugie piętro.
11 października 1988 roku nastąpiło uroczyste nadanie szkole imienia. Podczas specjalnej uroczystości została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona patronce – Marii Dąbrowskiej.
Rok później w Wirku zagościła delegacja Szkoły Ernesta Thelmana z Bad Bibra.
W roku 1990 dyrektorem szkoły została Bernarda Olszowska.
W 1994 roku, utworzona została pierwsza w mieście klasa integracyjna prowadzona przez Irenę Kopańską. Kolejna taka klasa powstała w 1997 roku.
Rok szkolny 1999/2000 to pierwszy rok działalności Gimnazjum nr 13, które powstało na bazie SP nr 10. Naukę rozpoczęło wówczas pięć klas gimnazjalnych i został wstrzymany nabór do szkoły podstawowej.
W maju 2002 roku klasy trzecie po raz pierwszy przystąpiły do egzaminu gimnazjalnego, zaś w czerwcu tego samego roku nastąpiło uroczyste pożegnanie pierwszych absolwentów Gimnazjum nr 13.
W 2007 roku Bernarda Olszowska przeszła na emeryturę, a stanowisko dyrektora objęła Ewa Stepuch.
W maju 2010 roku w szkole odbyła się uroczystość nadania Gimnazjum nr 13 imienia Roberta Schumana.