REGULAMINY

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1.
Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice i prawni opiekunowie uczniów.
2.
Korzystanie z biblioteki szkolnej jest bezpłatne.
3.
Książki można wypożyczać na okres jednego miesiąca z możliwością przedłużenia.
4.
W przypadku długotrwałego lub notorycznego przetrzymywania książek bibliotekarz ma prawo wnioskować o obniżenie oceny z zachowania.
5.
Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
6.
Osoby korzystające z biblioteki szkolnej zobowiązane są do kulturalnego zachowania się.
7.
Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
8.
Zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
9.
Osoby korzystające z wypożyczalni zobowiązane są do poszanowania zbiorów, sprzętu i wyposażenia.
10.
W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki należy odkupić taką samą bądź inną wskazaną przez bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej
(zniszczonej).
11.
Wypożyczone książki i /lub inne materiały muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
12.
Od połowy czerwca możliwe są wypożyczenia na wakacje.
13.
Na prośbę czytelnika można zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona.
14.
W miarę możliwości biblioteka po konsultacji z pedagogiem i/ lub wychowawcą wypożycza podręczniki na cały rok szkolny.
15.
W bibliotece można korzystać z czytelni i pracowni multimedialnej.
16.
Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie w czytelni.
17.
Praca w czytelni i na komputerach musi przebiegać w ciszy, bez zakłócania rytmu pracy biblioteki.
18.
W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.
19.
Jeżeli czytelnik lub ktoś z jego rodziny choruje na chorobę zakaźną, należy zgłosić ten fakt bibliotekarzowi.
20.
W przypadku zmiany szkoły bądź jej ukończenia czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

1.
Ze stanowisk komputerowych w bibliotece szkolnej mogą korzystać uczniowie szkoły, ich rodzice, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły, a także inne osoby po uzyskaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.
2.
Korzystanie ze stanowisk komputerowych jest bezpłatne.
3.
Komputer włącza i wyłącza bibliotekarz. Nie wolno wykonywać żadnych podłączeń i rozłączeń technicznych bez zgody bibliotekarza.
4.
Pracę przy komputerze należy rozpocząć i zakończyć dokonaniem wpisów w odpowiednich rubrykach kart statystyki.
5.
Przy stanowisku komputerowym mogą równocześnie pracować najwyżej dwie osoby.
6.
Praca przy komputerze musi przebiegać w ciszy, bez zakłócania rytmu pracy biblioteki.
7.
Osoby korzystające ze stanowisk komputerowych muszą znać elementarne zasady obsługi komputera.
8.
Stanowiska komputerowe służą tylko do celów edukacyjnych. Obowiązuje zakaz korzystania z czatów i gier.
9.
Korzystać można tylko z zainstalowanych oraz dostępnych w bibliotece programów i baz danych. Zabrania się instalowania innych programów, dokonywania zmian w istniejącym oprogramowaniu i ustawieniach systemowych.
10.
Korzystanie z własnych nośników informacji odbywa się tylko po uzyskaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.
11.
Podczas pracy w Internecie obowiązuje zakaz otwierania stron związanych z pornografią, przemocą i agresją.
12.
Nauczyciel bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez osoby korzystające z komputerów.
13.
W przypadku, gdy liczba osób chętnych do korzystania z komputera przekracza ilość stanowisk ogranicza się czas użytkowania do 30 min.
14.
Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców oraz dystrybutorów oprogramowania i danych.
15.
Za szkody materialne wynikające z niewłaściwej eksploatacji sprzętu komputerowego i oprogramowania
odpowiada finansowo użytkownik, a w przypadku ,gdy jest niepełnoletni jego rodzice lub prawni opiekunowie.
16.
Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy komputerów należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
17.
Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowisk komputerowych na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.